Memento oblitus. Na ratunek cmentarzom

Niegdyś miejsca pełne spokoju, zadumy, z wysublimowaną zielenią, zadbanymi alejami, rzędami dystyngowanych nagrobków. Dziś opuszczone, pochłonięte przez las, gdzieniegdzie zabudowane lub zamienione na wysypiska śmieci. Cmentarze …  Ponad 40 na terenie Bydgoszczy, w przeważającej mierze ewangelickich, ale również wielowyznaniowych, wojskowych, poepidemiologicznych. Przez wiele lat tuszowano ich obecność, wstydliwie przymykając oczy na postępującą degradację. Od kilkunastu lat ów trend został na szczęście odwrócony. W wielu miejscach w Polsce lokalne wspólnoty podejmują trud rewitalizacji dawnych, zdawałoby się nieistniejących cmentarzy. Nieistniejących tylko formalnie, bowiem tuż pod powierzchnią ziemi dalej spoczywają tam ludzie. Dziesiątki, setki, tysiące na poszczególnych cmentarzach …

Jesteśmy przekonani, że po latach zaniedbań, nadszedł w Bydgoszczy czas refleksji, porządkowania i należytego traktowania miejsc pochówku. Podjęcie wspólnych działań w tym zakresie będzie wyrazem szacunku dla ludzi, którzy w tym miejscu niegdyś rodzili się, żyli i umierali. Będzie również wyrazem naszego człowieczeństwa.

Celem projektu ,,Memento oblitus. Na ratunek opuszczonym cmentarzom” Realizowanego przez Fundację Historyczną im. Mariana Rejewskiego jest objęcie opieką dawnych nekropolii na terenie Bydgoszczy. Przez opiekę rozumieć będziemy szereg czynności, zmierzających do ich zabezpieczenia oraz godnego, właściwego naszym czasom, wyeksponowania. Cel projektu realizowany będzie poprzez:  

  • Lokalizację opuszczonych cmentarzy w terenie
  • Uczytelnienie granic cmentarzy
  • Oczyszczenie terenu cmentarzy ze śmieci, gruzów, samosiejek
  • Oczyszczenie nagrobków i innych obiektów funeralnych na terenie cmentarzy
  • Ustawienie na terenie cmentarzy tablic informacyjnych lub głazów memoratywnych 

W ramach projektu jako pierwsze zostaną zrewitalizowane dwa cmentarze ewangelickie, pierwotnie położone na terenie wsi Osowa Góra (niem. Hoheneiche). Mniejszy, wschodni cmentarz założono w 3. ćw. XIX w;, większy, zachodni, powstał nieco później, na początku XX w. W obecnej chwili obydwa znajdują się poza granicami miasta, na obszarze gminy Sicienko.

Dwa cmentarze na początek

Jeśli jesteś zainteresowany wolontariatem przy oczyszczaniu, odnowieniu i uczytelnieniu obydwu cmentarzy, to zapraszamy na wspólną akcję w dniu 17.06.2023 r. (sobota), o godzinie 10.00. Na uczestników czekać będzie ciepły poczęstunek, zaś dla duszy opowieść o historii Osowej Góry. 

TERMIN: 17.06.2023 r. (sobota). Rozpoczęcie: godzina 10.00. Zakończenie: około godziny 13.00

MIEJSCE ZBIÓRKI: Bydgoszcz, Osowa Góra, na końcu ulicy Masztowej

Lokalizacja GPS: 53°09’48.8″N,  17°54’27.9″E

Pinezka google maps: https://goo.gl/maps/AsW7aWs2cE1GqXEn6

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt fundacjarejewskiego.poczta@op.pl

Zachęcamy do obejrzenia galerii dokumentującej pierwszą naszą akcję w dniu 17.06.2023 r.

REGULAMIN

Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania REGULAMINU. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za bezpieczeństwo, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za negatywne tego skutki.

Organizator:

Fundacja Historyczna im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

Cel akcji :

Uporządkowanie i zabezpieczenie w celu godnego i właściwego wyeksponowania opuszczonych nekropolii. Integracja środowiskowa lokalnych społeczności

Termin, miejsce zbiórki:

Termin:17.06.2023 r. (sobota). Rozpoczęcie: godzina 10.00. Zakończenie: około godziny 13.00

Miejsce:  Bydgoszcz, Osowa Góra, na końcu ulicy Masztowej

Obowiązki uczestników:

-Przestrzeganie przepisów bhp, a w szczególności:

  • prace prowadzić w rękawicach ochronnych i pełnym obuwiu
  • chronić oczy i skórę przed skaleczeniami, zwracać szczególną uwagę na wystające lub spadające gałęzie, wystające z ziemi przedmioty (kamienie, korzenie itp.)
  • chronić się przed upadkiem zwracając uwagą na przedmioty wystające z ziemi i zagłębienia
  • używać wyłącznie sprawnych narzędzi ręcznych
  • w przerwach w pracy odkładać narzędzia w sposób niepowodujący zagrożenia dla siebie i innych

– Każdy uczestnik powinien posiadać strój dostosowany do pogody

-Podporządkowanie się poleceniom organizatora

-Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i zaśmiecania

-Obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, w tym palenia tytoniu

-W czasie prac nie naruszać warstwy gruntu

-W czasie prac pozostawić roślinność nie zagrażającą nagrobkom

Postanowienia końcowe:

– Każdy uczestnik angażuje się do działań stosownie do jego stanu zdrowia

– Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe z winy uczestników lub osób trzecich. 

– Uczestnicy biorą udział w akcji na własne ryzyko i odpowiedzialność.

– Uczestnicy winni ubezpieczyć się we własnym zakresie.

– Dzieci i młodzież do lat 18 uczestniczą w akcji tylko pod opieką dorosłych.

– Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora wydarzenia.

– Organizacja akcji opiera się na zasadzie „non profit” przy wykorzystaniu, zaangażowaniu i działalności wolontariuszy i nie ma charakteru komercyjnego.

– Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć z ich wizerunkiem, które zostały zrobione podczas trwania 

imprezy

– Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy